அகஸ்ரீ பேசுகிறேன்...

பேசுவது என்பது அமைதிக்கு எதிரான போராட்டம்...