எம்மைப் பற்றி...

விரைவில் விளக்கமாகக் கொடுக்கின்றோம்.

அருமை! நீங்கள் வெற்றிகரமாக சந்தா வாங்கிவிட்டீர்கள்.
அருமை! அடுத்ததாக சந்தா வாங்கி முடித்துவிட்டால் முழுவதுமாக படிக்கலாம்.
மீண்டும் நல்வரவு! தாங்கள் வெற்றிகரமாக நுழைந்துவிட்டீர்கள்.
அருமை! உங்களுடைய கணக்கை வெற்றிகரமாக திறந்து விட்டீர்கள். இப்போது இங்குள்ள அனைத்தையும் படிக்கலாம்.